Regulamin

§ I Informacje ogólne

 1. Właścicielem projektów domów jest Biuro Usługowe „Invest-Center” z siedzibą przy ul. Mickiewicza 17/ 11 w Olsztynie, posiadające nr NIP: 739-122-16-01, REGON:510461730, nr rachunku bankowego: 95 1140 2004 0000 3002 4329 8806
 2. Biuro Usługowe „Invest-Center”, zwane dalej Sprzedającym, przyjmuje zamówienia na gotowe projekty architektoniczno-budowlane (zwane dalej Projektami) za pośrednictwem sieci Internet, poprzez potwierdzenie telefoniczne, lub bezpośrednio w siedzibie biura.
 3. Sprzedający realizuje zamówienia drogą wysyłkową. Istnieje możliwość odbioru zamówionego projektu bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego.
 4. Złożenie zamówienia oznacza, że kupujący zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował jego warunki.

§ II Strony umowy

Umowa sprzedaży zawierana jest między Sprzedającym: Biurem Usługowym „Invest-Center”, a Kupującym, którym może być osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ III Zamawianie Projekt

 

§ IV Sposób realizacji zamówienia

1. Ceny projektów brutto na stronie, podane są w złotych polskich. Sprzedający zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika.

2. Kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących form płatności:

 • osobiście gotówką w Biurze Sprzedającego,
 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
 • przelewem bankowym na konto 95 1140 2004 0000 3002 4329 8806
 1. Termin wysyłki projektu zostaje określony między stronami telefonicznie. Jednak nie później niż  10 dni od dnia dokonania zamówienia. W przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwią dotrzymanie w/w terminu Sprzedający powiadamia niezwłocznie Kupującego. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
 2. Sprzedający powiadamia Kupującego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty Internetowej o przekazaniu przesyłki przewoźnikowi w ciągu jednego dnia od nadania.
 3. Wszystkie gotowe Projekty prezentowane na stronach internetowych www.invest-center.com.pl dostępne są w wersji podstawowej lub lustrzanego odbicia.
 4. W związku ze stałym aktualizowaniem Projektów - wielkości powierzchni oraz inne dane w opisie technicznym dokumentacji mogą się nieznacznie różnić od podanych na stronie internetowej.
 5. Kupujący składając zamówienie, decyduje o sposobie dostarczenia projektu tzn. firmą kurierską, Pocztą Polską lub poprzez odbiór osobisty.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostawy uzależniony od trybu pracy przewoźników, czyli Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 7. Zamówiony projekt architektoniczny wysyłany jest do Kupującego w czterech egzemplarzach.
 8. Każda sprzedaż potwierdzona jest wystawieniem faktury VAT kupna-sprzedaży. W sprzedaży wysyłkowej faktura VAT jest dołączana do wysyłanego projektu.

§ V Koszty dostawy.

1.Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Sprzedający, tylko w przypadku przesyłek realizowanych poprzez Pocztę Polską. Koszt kurierskiej usługi transportowej pokrywa Kupujący, a kwota doliczana jest do faktury VAT.

§ VI Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, wynikających z umowy sprzedaży. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może zrezygnować z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru.  Warunkiem jest zgłoszenie faktu odstąpienia od umowy w tym terminie. Zgłoszenie odstąpienia od umowy należy dokonać listem poleconym lub telefonicznie 609 440 508, z jednoczesnym potwierdzeniem za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@invest-center.com.pl lub osobiście w siedzibie Sprzedającego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres Sprzedającego w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia faktu odstąpienia, Projektu oraz kserokopii faktury VAT dokumentującej zakup. Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dane do przelewu. 
 4. Po otrzymaniu przez Sprzedającego kserokopii faktury VAT prześle on bez zbędnej zwłoki Kupującemu fakturę korygującą, której kopię Kupujący obowiązany jest podpisać i odesłać niezwłocznie Sprzedającemu.
 5.  Sprzedający zwraca Kupującemu kwotę równą cenie sprzedaży według faktury zakupu. Zwrotu tej należności Sprzedający dokona przelewem na rachunek bankowy lub adres zgodnie z danymi do przelewu, wskazanymi przez Kupującego w pisemnym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, w terminie do 10 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży Projektów indywidualnie uzgadnianych z Kupującym.
 7. Wysyłka zwracanego projektu odbywa się zawsze na koszt Kupującego. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy.
 8. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania, zniszczeń i kopiowania tzn. musi być zwrócony w stanie nienaruszonym. Projekt niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu.

Ja ........................... niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy......................................

Imię i nazwisko  ..........................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

§ VII Reklamacje

 1. Zobowiązuje się Kupującego do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności dostawcy przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Sprzedającemu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty Internetowej na adres mailowy biuro@invest-center.com.pl.
 2. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko Kupującego lub nazwę firmy, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie bądź przesłanie projektu na adres Sprzedającego z załączonym pisemnym opisem wady i kserokopii faktury VAT.
 4. W razie nieuwzględnienia reklamacji - Kupujący zostanie o tym poinformowany pisemnie z podaniem przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia reklamacji do Sprzedającego, a reklamowany towar zostanie odesłany na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

§ VIII Wymiana projektu

 1. Sprzedający nie ma obowiązku wymiany projektu.
 2. W przypadku chęci wymiany projektu przez Kupującego na inny spośród oferty prezentowanej na stronie www.invest-center.com.pl  warunki wymiany uzgadniane są indywidualnie pomiędzy stronami.

§ IX Ochrona praw autorskich Projektu

 1. Sprzedający jest właścicielem majątkowych praw autorskich do będących przedmiotem umów sprzedaży Projektów lub też posiada nieograniczone w czasie prawo do dysponowania nimi w zakresie niezbędnym do realizacji umów sprzedaży Projektów. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

§ X Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ XI Akty prawne

Niniejszy regulamin sporządzono przede wszystkim w oparciu o następujące akty prawne:

Ustawa z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83)

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)