13
Dec

Czy warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

1114 Times |

Dodatkowa kontrola Twojej budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje interesy inwestora, dba o to, aby budowa przebiegała bez zakłóceń, rzetelnie i zgodnie ze sztuką techniczną.

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni, bowiem rolę kontrolną nad kierownikiem budowy, może mu wydawać polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy to funkcje rozdzielne - ta sama osoba nie może pełnić obydwu funkcji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Inwestor do realizacji inwestycji w postaci domu jednorodzinnego nie ma obowiązku zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Trzeba jednak pamiętać, że zawsze warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, gdy kierownik budowy posiada własną ekipę budowlaną.

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego zawsze przynosi korzyści w postaci niemal pewności, że budowa będzie przebiegać sprawnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami realizującymi roboty budowlane.

Zatrudnienie inspektora, choć wiąże się z dodatkowym wydatkiem (koszt nadzoru może wynieść nawet do 2, 5% kosztów inwestycji) może przynieść realny zysk finansowy, ponieważ inspektor:

• zapewni wysoką jakość procesu budowlanego,

• będzie kontrolował koszty budowy i zużycie materiałów budowlanych, tym samym obroni inwestora przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji, (jeśli zlecono mu kontrolę rozliczeń).

• ograniczy ryzyko nierzetelnego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę, a tym samym konieczność wykonywania poprawek, które mogą ujawnić się dopiero po zakończeniu budowy.

• może sprawdzać umowy z wykonawcą

• może pełnić rolę doradczą przy weryfikacji ofert różnych ekip budowlano- remontowych oraz przy dokonywaniu wyboru technologii.

 

Powierzenie pełnienia funkcji doświadczonemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego chroni inwestora przed problemami pojawiającymi się na budowie oraz ponoszeniem dodatkowych lub zbyt dużych kosztów inwestycji.

 

W umowie pomiędzy inwestorem, a inspektorem należy uwzględnić niezbędne minimum etapów budowlanych, które inspektor bezwzględnie sprawdzi, gdyż wynikają z przepisów prawa oraz sprecyzować zakres obowiązków dodatkowych (zgodnie z życzeniem inwestora)

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity - sierpień 2001)

inspektor nadzoru na pewno sprawdzi prace ulegające zakryciu; zbrojenie fundamentów, izolacje poziome budynku, odbierze zbrojenie przed zalaniem stropu, skontroluje poprawność wykonania wieńca oraz deskowania stropu, jak również sprawdzi więźbę dachową.

Dodatkowe wizyty kontrolne inspektor odbędzie za dodatkową opłatą.

 

Podsumowując, podczas gdy obowiązkiem kierownika budowy jest dbałość o poprawność przebiegu budowy, inspektor zadba, o jakość i oszczędność, będzie pełnić rolę doradcy inwestora. Może sporządzić kosztorys lub zweryfikować istniejący, rozliczać zakupy zrobione przez wykonawców.

 

Zatrudniając inspektora nadzoru inwestorskiego należałoby sprawdzić jego rekomendacje np. opinie poprzednich klientów, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i czy opłaca składki. Warto sprawdzić dyspozycyjność inspektora, możliwość kontaktu telefonicznego i przez e-mail.

 

Uwaga: Inspektora należy zgłosić do powiatowego inspektoratu budowlanego